Nasz profil na Facebook'u

Dziennik elektroniczny

Platforma edukacyjna


Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku
ul. Partyzantów Kociewskich 51
83-221 Osiek

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Główczewska

Sekretariat
tel. (58) 582 12 60

Księgowość
tel./fax (58) 582 12 53

e-mail:
zsp.osiek@wp.pl
psp@osiek.gda.pl


Nasza szkoła realizowała projekty:
"Nauczyciel na miarę czasów"

"Nasze jezioro – nasza sprawa"

oraz projekty:

"Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji"
"Bystre przedszkolaki"

Procedury bezpieczeństwa - Covid-19

w PSP w Osieku 2021-2022Misja szkoły

Misją Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności oraz, aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
  2. Ponieważ dobro i rozwój dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez szkołę – dostosowujemy profil kształcenia stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  3. Szkoła dba o kształtowanie dojrzałych osobowości wychowanków, którzy będą umieli nieustannie podejmować trud własnego rozwoju.
  4. Szkoła inicjuje sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Głównym założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowania go do odniesienia sukcesu – w nauce i w życiu. Są to: upór w osiąganiu wyznaczonego celu, wiara we własne siły i możliwości, organizacja swoich działań i zarządzanie czasem oraz współpraca z innymi, tolerancja, przestrzeganie zasad, szacunek dla innych. Podstawą funkcjonowania naszej szkoły jest przekonanie, że dużo więcej osiąga się kładąc nacisk na wyrabianie w dzieciach samodyscypliny, umiejętności właściwego szukania informacji oraz czerpania przyjemności ze zdobywania wiedzy, aniżeli skupiając się wyłącznie na dyscyplinie i nauce polegającej na uczeniu się na pamięć.

Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej i kształtowaniu własnej osobowości. Wzmacniamy jego kreatywność, komunikację, umiejętność współpracy w grupie oraz indywidualne możliwości intelektualne. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką, który kształtuje człowieka wrażliwego na otaczający go świat. Poprzez uczestnictwo w wolontariacie wzmacniamy takie cechy charakteru, jak życzliwość, tolerancja, wrażliwość, odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka oraz przygotujemy naszych uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym.